Afdruk

Hoofdkantoor wereldwijd

Win Win Precision Technology Co., Ltd.
No.96, 3F, Hsinho Road, Sinfong Township
Hsinchu County 304, Taiwan

 

Telefoon + 886-3-568-8699
Telefax + 886-3-568-8580

 

info(at)w-win.com(dot)tw
www.wwpt.com.tw

Verantwoordelijk voor de inhoud

WINAICO Deutschland GmbH
Industriestraße 68
97993 Creglingen

 

Tel. +49 (0) 7933 700300
Fax +49 (0) 7933 7003010

 

germany(at)winaico(dot)com
www.winaico.com

Directeur: Szu-Ming Chen

Griffie Ulm

HRB 722930

BTW-identificatienummer: DE 261762772

Fiscaal nummer: 52201/00428

Disclaimer

1. Inhoud

Wij zijn niet aansprakelijk voor de actualiteit, juistheid, volledigheid of kwaliteit van de hier gepresenteerde informatie. Aansprakelijkheidsclaims tegen ons die veroorzaakt zijn door het gebruik of niet-gebruik van de hier afgebeelde informatie of door het gebruik van foutieve of onvolledige informatie, zijn principieel uitgesloten, voor zover er geen sprake is van aantoonbaar opzettelijke of grove nalatige schuld van onze kant. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend en niet-bindend. Wij behouden ons het recht voor, delen van de pagina's of het gehele aanbod zonder aankondiging te wijzigen, aan te vullen, te wissen of de publicatie tijdelijk of definitief te staken.

2. Verwijzingen en links

Bij directe of indirecte verwijzing naar vreemde websites die buiten ons verantwoordelijkheidsgebied liggen, zou een aansprakelijkheid alleen in die gevallen optreden, waarin wij kennis van de inhoud hadden en het voor ons technisch mogelijk en redelijk was om het gebruik ervan te verhinderen, indien er sprake zou zijn van illegale inhoud. Wij verklaren hierbij uitdrukkelijk dat op het tijdstip van het plaatsen van de link geen illegale inhoud op de gelinkte pagina's kon worden herkend. Wij hebben geen invloed op de actuele en toekomstige vormgeving, de inhoud en het auteursrecht van de gelinkte pagina's. Daarom distantiëren wij ons hiermee uitdrukkelijk van alle inhoud van alle gelinkte pagina's die na het plaatsen van de link veranderd worden. Voor illegale, foutieve of onvolledige inhoud en in het bijzonder voor schade die uit het gebruik of niet-gebruik van de daar gevonden informatie voortvloeit, kan alleen de auteur van de pagina waarnaar de lezer werd verwezen, aansprakelijk worden gesteld.

3. Auteursrecht en handelsmerk

Wij streven ernaar in alle publicaties de auteursrechten van foto's, grafieken, geluidsdocumenten, videosequenties en teksten te vermelden en foto's, grafieken, geluidsdocumenten, videosequenties en teksten van eigen makelij te gebruiken of terug te grijpen op licentievrije grafieken, geluidsdocumenten, videosequenties en teksten. De bepalingen van geldige handelsmerken en de rechten van hun respectievelijke geregistreerde eigenaars en indien van toepassing, beschermd door derden, ondersteunen zonder beperking alle merknamen en handelsmerken die binnen het internetaanbod worden genoemd. Het copyright van gepubliceerde, door ons gemaakte objecten blijft uitsluitend bij ons. De reproductie of het gebruik van dergelijke grafieken, audiodocumenten, videosequenties en teksten in andere elektronische of gedrukte publicaties zonder onze uitdrukkelijke toestemming is verboden.

4. Bescherming van gegevens

Voor zover binnen ons internetaanbod de mogelijkheid bestaat tot het invoeren van persoonlijke of zakelijke gegevens (e-mailadressen, namen, adressen), vindt het prijsgeven van deze gegevens door de gebruiker geheel vrijwillig plaats. De gebruikmaking en betaling van alle aangeboden diensten kan, voor zover technisch mogelijk en redelijk, ook zonder opgave van dergelijke gegevens of, indien van toepassing, door gebruikmaking van geanonimiseerde gegevens of een pseudoniem geschieden. Het gebruik door derden van gepubliceerde contactgegevens zoals postadressen, telefoon- en faxnummers alsmede e-mailadressen die in het impressum of vergelijkbare bronnen worden vermeld, om ongevraagd informatie toe te zenden, is niet toegestaan. Het recht om juridische stappen te ondernemen tegen de afzenders van zogenaamde Spam in overtreding van dit verbod wordt uitdrukkelijk voorbehouden.

5. Rechtsgeldigheid van deze disclaimer

Deze disclaimer dient te worden beschouwd als onderdeel van het internetaanbod, van waaruit naar deze disclaimer werd verwezen. Voor zover delen of afzonderlijke formuleringen van deze tekst niet, niet meer of niet volledig met het geldende recht overeenkomen, blijven de overige delen van dit document in hun inhoud en geldigheid hierdoor onaangetast.