Verklaring inzake gegevens­bescher­ming overeen­komstig de GDPR

I. Algemene informatie
In principe worden geen van uw gegevens gedeeld zonder uw toestemming, tenzij het noodzakelijk is om ze te delen als gevolg van wettelijke voorschriften of voor het doel van de uitvoering van het contract. Alle activiteiten van WINAICO Deutschland GmbH worden uitgevoerd op basis van de eisen van de Europese Unie. De gegevensbeschermingsverklaring geeft informatie over hoe WINAICO Deutschland GmbH omgaat met de informatie die tijdens uw bezoek over u wordt verkregen.

II. Naam en adres van de verantwoordelijke voor de verwerking
De verantwoordelijke voor de verwerking van de gegevens, zoals gedefinieerd door de GDPR, is:
WINAICO Deutschland GmbH
Industriestraße 68
97993 Creglingen
Telefoon. +49 (0)7933 70030 0
Mail. info(at)winaico(dot)com

III. Persoonsgegevens
Wij verzamelen en gebruiken de persoonsgegevens van onze gebruikers in principe alleen om vragen te beantwoorden en om contractuele en zakelijke relaties uit te voeren.
Verder verzamelen wij persoonsgegevens tijdens het gebruik van onze website. De relevante informatie is te vinden in de rubriek Gegevensverzameling op onze website.

IV. Informatie en duur van de opslag
In het kader van de wettelijke bepalingen hebt u te allen tijde het recht om kosteloos informatie te ontvangen over uw persoonsgegevens die wij opslaan, de herkomst en de ontvangers ervan en het doel van de gegevensverwerking, evenals het recht om deze gegevens te corrigeren, te blokkeren of te wissen. Hiertoe kunt u contact met ons opnemen. U vindt onze contactgegevens in het impressum.
Na de volledige afwikkeling van het contract worden de persoonsgegevens in eerste instantie voor de duur van de garantieperiode opgeslagen en vervolgens met inachtneming van de wettelijke voorschriften, in het bijzonder de fiscale en commerciële bewaartermijnen, voordat ze worden gewist of geblokkeerd, zodra het doel van de opslag vervalt en u geen toestemming hebt gegeven voor de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens.

V. Rechtsgrondslag, verwerking, gebruik en delen van uw persoonsgegevens
Artikel 6 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR) van de EU dient als rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens.
Indien de betrokkene zijn toestemming heeft gegeven voor de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens voor een of meer specifieke doeleinden, Art. 6 (1) (a) van de GDPR als rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens.
Indien de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is, of voor het nemen van precontractuele maatregelen op verzoek van de betrokkene, dient Art. 6 (1) (b) GDPR als rechtsgrondslag dienen. Dit geldt ook voor verwerkingsstappen die noodzakelijk zijn voorafgaand aan het sluiten van een contract.
Indien de verwerking noodzakelijk is voor de nakoming van een wettelijke verplichting, waaraan de voor de verwerking verantwoordelijke is onderworpen, dient Art. 6 (1) (c) GDPR als rechtsgrondslag dienen.
Indien de verwerking noodzakelijk is ter bescherming van de vitale belangen van de betrokkene of een andere natuurlijke persoon, dient Art. 6 (1) (d) GDPR als rechtsgrondslag dienen.
Indien de verwerking noodzakelijk is voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van de voor de verwerking verantwoordelijke of van een derde, behalve wanneer deze belangen moeten wijken voor de belangen of de grondrechten en fundamentele vrijheden van de betrokkene, Art. 6 (1) (f) GDPR als rechtsgrondslag dienen.

Doorgifte van gegevens aan derden
Uw gegevens worden niet doorgegeven aan derden, behalve in de volgende gevallen:  

 • Voor aanbiedingen van onze partners
 • Als u toestemming hebt gegeven voor het delen van uw gegevens met derden
 • Indien de overdracht van uw gegevens noodzakelijk is voor de levering van de aanbiedingen of diensten die u wenst te ontvangen
 • Gegevens kunnen worden doorgegeven aan verzendbedrijven voor het vaststellen van de verzendstatus
 • Indien de gegevensoverdracht noodzakelijk is voor de vaststelling van de geschiktheid of de rechtvaardiging van de arbeidsverhouding, of indien deze noodzakelijk is voor de uitvoering, beëindiging of afwikkeling van de arbeidsverhouding
 • Wanneer dit door de autoriteiten of de rechter wordt verlangd
 • Voor een kredietbeoordeling

VI. Gegevensverzameling op onze website

Cookies
Cookies zijn kleine bestanden die informatie bevatten over uw bezoek en het gebruik van de website, die op uw browser worden geplaatst. Het gebruik van cookies dient om het webverkeer te analyseren, onze diensten, inhoud en webreclame aan te passen en de doeltreffendheid van reclamecampagnes te meten. U kunt onze website ook gebruiken zonder de werking van cookies, maar dit kan de presentaties en functies van ons aanbod beperken. U hebt de mogelijkheid om de opslag van cookies op uw computer te verhinderen door middel van uw browserinstellingen.

Google Analytics verklaring gegevensbescherming
Wij maken gebruik van de functies van de webanalysedienst Google Analytics. De aanbieder is Google Inc. 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA. Google Analytics slaat cookies op uw computer op, die een analyse van het gebruik van de website mogelijk maken. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt in de regel doorgestuurd naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen.
Indien de IP-anonimisering op deze website is geactiveerd, wordt uw IP-adres echter binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere staten die partij zijn bij het Verdrag betreffende de Europese Economische Ruimte vooraf door Google ingekort.
Alleen in uitzonderingsgevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS verzonden en daar ingekort. In opdracht van de beheerder van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te analyseren, om rapporten over de websiteactiviteiten samen te stellen en om verdere met het website- en internetgebruik verbonden diensten aan de websitebeheerder te leveren. Het IP-adres van uw browser, dat in het kader van Google Analytics wordt geïdentificeerd, wordt niet met andere gegevens van Google samengevoegd.
U kunt het opslaan van cookies door middel van de instellingen van uw browsersoftware voorkomen; wij wijzen u er echter op dat u in dat geval mogelijk niet alle functies van deze website in hun volle omvang kunt gebruiken. Bovendien kunt u de overdracht aan Google van door de cookie gegenereerde gegevens met betrekking tot uw gebruik van de website (incl. uw IP-adres) en de verwerking van deze gegevens door Google voorkomen door de browserplugin te downloaden en te installeren die onder de volgende link beschikbaar is: tools.google.com/dlpage/gaoptout

Verklaring gegevensbescherming Google AdWords en conversion tracking
Onze website maakt gebruik van het online-reclameprogramma "Google AdWords", en in deze context van conversion tracking, om te meten op welke websites de advertenties van WINAICO Deutschland GmbH het beste werken. De cookie voor het bijhouden van conversies wordt geplaatst wanneer een gebruiker klikt op een advertentie die door Google of haar partners is ingevoegd. Deze cookies verliezen hun geldigheid na 30 dagen, en dienen niet om gebruikers persoonlijk te identificeren. Op basis van deze cookies kunnen wij en Google vaststellen welke advertentie u naar onze website heeft gebracht. Elke bezoeker die via Google AdWords op onze site terechtkomt, ontvangt een andere cookie. De informatie die met behulp van de conversie-cookie wordt verzameld, dient om vast te stellen welke bezoekers via een advertentie op onze website tot een bepaalde actie zijn overgegaan. Wij leren het totale aantal gebruikers kennen die op onze advertenties hebben geklikt, en welke kliks tot een actie hebben geleid. Wij ontvangen geen informatie die ons in staat stelt een gebruiker persoonlijk te identificeren. Gebruikers die niet willen deelnemen aan het bijhouden van gegevens, kunnen de cookie voor het bijhouden van conversies van Google eenvoudig verwijderen of deactiveren in de gebruikersinstellingen van hun internetbrowser. Deze gebruikers worden dan niet opgenomen in de statistieken voor het bijhouden van conversies. Meer informatie over het privacybeleid van Google.

Verklaring gegevensbescherming Google Remarketing
Daarnaast maakt deze website gebruik van het Google-programma voor interessegerelateerde reclame, de zogenaamde Google Remarketing. Externe aanbieders, waaronder Google, plaatsen advertenties op internetpagina's en maken gebruik van opgeslagen cookies op basis van eerdere bezoeken van een gebruiker aan deze website. U kunt het gebruik van cookies door Google voor deze doeleinden echter ook deactiveren door naar de opt-out pagina voor Google-reclame te gaan. Gebruikers kunnen ook het gebruik van cookies van derden deactiveren door naar de opt-out pagina van het Network Advertising Initiative te gaan.
Door winaico.com te gebruiken, gaat u akkoord met de verwerking van de over u verzamelde gegevens door Google op de hier beschreven manier en voor het hierboven genoemde doel. Houd er rekening mee dat Google zijn eigen onafhankelijke richtlijnen voor privacybeleid heeft. Wij aanvaarden geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor deze richtlijnen of methoden. Wij verzoeken u zich op de hoogte te stellen van het privacybeleid van Google voordat u onze website gebruikt.

Verklaring gegevensbescherming voor het gebruik van YouTube
Onze website maakt gebruik van plug-ins van de door Google beheerde site YouTube. De beheerder van de site is YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. Wanneer u onze pagina's bezoekt die een YouTube-plugin hebben, wordt er een verbinding gemaakt met de servers van YouTube. Daarbij wordt de YouTube-server geïnformeerd over welke van onze pagina's u hebt bezocht.
Als u bent ingelogd op uw YouTube-account, kan YouTube uw surfgedrag direct koppelen aan uw persoonlijke profiel. U kunt dit voorkomen door uit te loggen uit uw YouTube-account.
Meer informatie over de behandeling van gebruikersgegevens is te vinden in het privacybeleid van YouTube op https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/

Serverlogbestanden
Telkens wanneer onze website wordt opgeroepen, verzamelt ons systeem automatisch gegevens en informatie van het systeem van de computer die toegang verkrijgt. Deze opgeslagen gegevens omvatten:

 • Browsertype en browserversie
 • Gebruikt besturingssysteem
 • IP-adres
 • Tijdstip van de serveraanvraag

Deze gegevens worden niet opgeslagen in combinatie met andere persoonlijke gegevens.

Contactformulier
Bij gebruik van het contactformulier verzamelen wij uw persoonsgegevens (naam, e-mail adres, bericht) alleen voor zover u die heeft verstrekt. De gegevens worden verwerkt ten behoeve van het leggen van contact.
Het is ook mogelijk om contact op te nemen via het opgegeven e-mailadres. In dat geval worden de persoonsgegevens van de gebruiker, die met de e-mail zijn meegestuurd, opgeslagen.
Geen van de gegevens wordt zonder de uitdrukkelijke toestemming van de gebruiker aan derden doorgegeven. De gegevens worden uitsluitend gebruikt voor de afhandeling van het gesprek. Door het verzenden van uw bericht geeft u toestemming voor de verwerking van de overgedragen gegevens. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken door contact met ons op te nemen.

Nieuwsbrief
Indien u onze nieuwsbrief ontvangt, gebruiken wij uw e-mailadres, onafhankelijk van de contractafwikkeling, uitsluitend voor onze eigen reclamedoeleinden. U kunt uw toestemming te allen tijde herroepen door de desbetreffende link in de nieuwsbrief te gebruiken of door contact met ons op te nemen.

VII. Sociale netwerken
Browserplug-ins en links van sociale netwerken (bijv. Facebook, Twitter, Google+, Instagram, XING, Kununu) zijn ook in onze website geïntegreerd. Deze sociale netwerken worden uitsluitend door derden geëxploiteerd, waarvan het hoofdkantoor zich gedeeltelijk buiten de EU of de EER bevindt - daarom is het mogelijk dat er geen adequate gegevensbescherming in de zin van Art. 45 ff. GDPR. Bij toegang tot de respectieve netwerken en platforms zijn de zakelijke voorwaarden en de richtlijnen voor gegevensverwerking van die respectieve exploitanten van toepassing.

VIII. Gegevensbescherming bij sollicitaties
Tijdens de evaluatie worden sollicitatiedocumenten alleen ter beschikking gesteld aan de deelnemende werknemers, en worden ze strikt vertrouwelijk behandeld. Na de sollicitatieprocedure en in geval van tewerkstelling worden de sollicitatiedocumenten met het oog op de afwikkeling van de zakenrelatie bewaard of overeenkomstig de wettelijke bewaartermijnen automatisch gewist. Door het versturen van uw sollicitatie geeft u toestemming voor deze handelingen.

IX. Rechten van de betrokkenen
Voor zover aan de wettelijke voorwaarden is voldaan, heeft u op grond van Art. 15 tot en met 20 GDPR het recht op informatie, het recht te eisen dat uw gegevens worden gecorrigeerd of verwijderd, het recht de verwerking te beperken en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Bovendien heeft u op grond van Art. 21 (1) GDPR het recht om af te zien van verwerking op basis van Art. 6 (1) (f) GDPR, en om af te zien van verwerking met het oog op directe reclame.

X. Recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit
Krachtens Art. 77 GDPR heeft u het recht een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, met name in de lidstaat van uw gewone verblijfplaats, uw plaats van tewerkstelling of de plaats van de vermeende inbreuk, indien u van mening bent dat de verwerking van u betreffende persoonsgegevens een inbreuk vormt op de GDPR.

XI. Wijzigingen van de bepalingen inzake gegevensbescherming
Wij behouden ons het recht voor om onze bepalingen inzake gegevensbescherming te wijzigen. Wij verzoeken u kennis te nemen van de huidige geldige versie van onze gegevensbeschermingsverklaring.